ARSENIO VIBEZ

privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft de persoonlijke gegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u de website “http://arsionvibez.com” gebruikt. Het legt ook uit hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, gedeeld en beschermd, welke keuzes u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en wanneer?
Wij vragen u om bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten te kunnen leveren die u bij ons aanvraagt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, berichten wilt ontvangen, een account aanmaakt of onze site gebruikt.
Deze persoonsgegevens omvatten uw:
– contactgegevens, waaronder naam, e-mail, telefoonnummer, aflever- en factuuradres;
– login- en accountgegevens, waaronder schermnaam, wachtwoord en unieke klant-ID;
– persoonsgegevens waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis, waaronder gegevens zoals IP-adres en klantnummer;
– betalings- of creditcardgegevens;
– afbeeldingen, foto’s en video’s;
– persoonlijke voorkeuren, waaronder uw wensenlijst en marketing- en cookievoorkeuren

Wanneer u onze website gebruikt, wordt bepaalde informatie automatisch verzameld van uw apparaat of webbrowser. Meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte ‘Cookies’ van dit privacybeleid. Deze gegevens omvatten:
– Apparaat-ID’s, oproepstatus, netwerktoegang, opslaginformatie en batterij-informatie; en
Cookies, IP-adressen, verwijzende headers, gegevens die uw internetbrowser en zijn versie identificeren, en webbakens en -tags.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met onze SITE, zoals klanten.
Wij ontvangen de gegevens rechtstreeks van u wanneer u onze SITE bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invoert of wanneer u contact opneemt met onze klantenservice.
In sommige gevallen ontvangen wij uw gegevens van anderen. Wanneer iemand u rechtstreeks een cadeau stuurt, ontvangen wij uw NAW-gegevens. Wij kunnen ook gegevens van andere partijen ontvangen, maar alleen als u die partijen toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Waar worden uw gegevens verzameld/opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen in verschillende databases. Wij hanteren altijd strikte veiligheidsmaatregelen. Gegevens worden vrijwel altijd binnen de Europese Unie opgeslagen. In het zeldzame geval dat klantgegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie, zullen we ervoor zorgen dat uw privacy op passende wijze wordt beschermd. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Enkele Amerikaanse partijen hebben zich aangemeld onder het Privacy Shield, dat voldoende bescherming biedt.

Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens
We gebruiken verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder coderings- en verificatietools, om uw persoonlijke gegevens veilig te houden.
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid te bereiken (tenzij de toepasselijke wetgeving een langere bewaartermijn vereist). In het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens bewaren zolang u uw account bij ons aanhoudt. We bewaren persoonsgegevens met betrekking tot de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals belasting- en aankoopwetten en voor garantiedoeleinden).

Rechten van u met betrekking tot uw gegevens
U hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonlijke gegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (overdraagbaarheid); (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze onvolledig of onjuist zijn; of (iv) verwijdering of beperking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Overigens heeft u op onze website de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo’n website heeft ingevuld verwijderen via de daarvoor voorziene mogelijkheden.

Delen van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gedeeld met:
Externe dienstverleners die persoonsgegevens verwerken, in het bijzonder

bijvoorbeeld voor de verwerking van creditcards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, beheer en promotie van producten en het verlenen van bepaalde diensten en functies . Wanneer we gebruik maken van externe dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan die hen verplichten om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen,
Andere derden voor zover nodig om: (i) te voldoen aan een overheidsverzoek, gerechtelijk bevel of toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze site of schendingen van de voorwaarden en het beleid van onze site te voorkomen; (iii) ons te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) helpen bij fraudepreventie of fraudeonderzoeken (bijv. namaak).
Aan elke andere derde partij waarvoor u toestemming heeft gegeven.
We kunnen ook persoonlijke gegevens die we over u hebben doorgeven in het geval van verkoop of overdracht van alle of een deel van onze onderneming of activa (inclusief in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of liquidatie).

Kinderen
Nog geen 16 jaar? Vraag dan toestemming aan je ouders of voogd voor het gebruik van onze producten en diensten.
De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen onder de 16 jaar dienen dit privacy- en cookiebeleid te lezen in het belang van het kind en kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens van het kind in plaats van het kind, inzage of correctie van persoonsgegevens te vragen of toestemming te geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en/of apparaat. We gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie over persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen op onze SITE geen cookies ontvangt.

Met dit privacy- en cookiebeleid willen wij u duidelijkheid geven over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Als u vragen heeft over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens), kunt u deze per e-mail sturen naar info@arseniobvibez.com

Denk er bij een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens aan duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Dit zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of de door u opgevraagde, gewijzigde of verwijderde gegevens daadwerkelijk op u betrekking hebben.

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering wordt gehonoreerd. Een verzoek met betrekking tot persoonsgegevens die niet (alleen) op u betrekking hebben, wordt geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt ook dat u het recht heeft om feitelijke onjuistheden te corrigeren. Een verzoek tot wijziging van gegevens waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of waaruit niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt, wordt niet gehonoreerd. We zullen niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te bewaren (fiscale wetgeving).

Wijzigingen in het privacybeleid
Zowel de toepasselijke wetgeving als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Als we besluiten ons privacybeleid te herzien, zullen we de wijzigingen op onze Sites plaatsen. Als we de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen we u hiervan vooraf op de hoogte stellen of, indien wettelijk vereist, uw toestemming vragen voordat we dergelijke wijzigingen doorvoeren. We raden u ten zeerste aan om ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken.